Diplomatieke Vertegenwoordiging

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Nederland staat in voor de behartiging van de belangen van de deelstaat Vlaanderen in zijn relaties met het buurland waarmee zulke nauwe banden bestaan. De Vertegenwoordiging vormt een autonoom opererend onderdeel van de ambassade van België in Den Haag. Dat betekent dat de Vertegenwoordiging deel uitmaakt van het Vlaamse overheidsapparaat en op de eerste plaats aan die Vlaamse Regering en aan haar ambtenarij rapporteert. Maar in overeenstemming met de afspraken die hierover in België zijn gemaakt, gebeurt dit in goed overleg met de ambassadeur van België en zijn federale diensten binnen de ambassade.

De coördinatie van de Vertegenwoordiging is in handen van de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Nederland. Die staat aan het hoofd van zijn eigen, algemeen-politieke afdeling die ambtelijk rapporteert aan het Vlaams Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken in Brussel. Maar hij staat ook in nauw contact met twee andere diensten die in hetzelfde gebouw, aan de Koninginnegracht in Den Haag, zijn gevestigd: het Toerisme-agentschap Toerisme Vlaanderen & Brussel enerzijds, en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, Flanders Investment & Trade, anderzijds. Een speciale band is er ook met het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, aan de Nes in hartje Amsterdam. En uiteraard heeft de Diplomatiek Vertegenwoordiger ook nauwe contacten met andere spelers op het brede veld van de Vlaams-Nederlandse samenwerking: met de directie van het Vlaams-Nederlands Cultuurhuis deBuren in centrum Brussel, bijvoorbeeld, met de eveneens in Den Haag gevestigde Nederlandse Taalunie en de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) die waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs in beide landen, om maar enkele instanties te noemen.

Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Nederland
De Diplomatieke Vertegenwoordiging staat in Nederland in voor de belangen van Vlaanderen op het vlak van álle bevoegdheden die de deelstaat binnen het Belgische staatsbestel uitoefent. Er is dus een volstrekt parallellisme tussen de zaken die de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid behartigen en het buitenlands beleid voor al die materies. Vlaanderen is zo bevoegd voor cultuur en onderwijs, maar ook voor industriebeleid, wetenschappelijk onderzoek, handels- en investeringspromotie, werkgelegenheid, ruimtelijke planning, leefmilieu en natuur, waterbeleid, voor de meeste vormen van natte en droge infrastructuur waaronder auto- en waterwegen en voor het havenbeleid. De Vlaamse overheid staat verder ook voor landbouw en visserij, dierenwelzijn, gezondheidszorg en welzijn, inburgering en integratie, jeugdbeleid, sport, toerisme, wonen en huisvesting; voor belangrijke segmenten van het energiebeleid, toezicht op de provincies en de gemeenten.

Den Haag - Koningennegracht - AAVR Nederland