Interreg VL - NL | oproep aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten

  • 27 mei 2020

Wat?
Interreg Vlaanderen-Nederland lanceerde recent een zesde oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. De deadline voor het indienen van projectaanmeldingen is 30 juni 2020. 

Deze zesde oproep heeft een sterke focus:

  • enkel projecten binnen het thema Arbeidsmobiliteit (SD 4a) kunnen aangemeld worden; èn
  • Het moet gaan om pilots met het oog op de volgende programmaperiode.

Het programma verstaat onder ‘pilots met het oog op de volgende programmaperiode’  kortlopende, kleinschalige projecten waarin voorbereidende stappen worden gezet (bv. inventarisaties, haalbaarheidsonderzoek, bijeen brengen van partijen en bespreken van noden/mogelijkheden, methodiekontwikkeling of eerste testing) voor projecten rond arbeidsmarkt/-mobiliteit in Interreg VI. Naar verwachting hebben dergelijke pilots een projectbudget van ca. € 250.000 à € 300.000 EFRO. Het gaat hierbij niet om het voorbereiden van een subsidieaanvraag voor Interreg VI; de pilot moet zelf inhoudelijke resultaten opleveren.

Het programma verwelkomt projecten die inspelen op de maatschappelijk noden en actuele problemen in de arbeidsmarkt, ook naar aanleiding van de huidige coronacrisis. Daarbij heeft het Comité van Toezicht bijzondere aandacht voor de haalbaarheid van projecten om concrete resultaten te kunnen opleveren voor 31 december 2022. Dit is de uiterst mogelijke einddatum voor projecten in het programma.

Met het oog op bovenvermelde inhoudelijke focus en aandachtspunt worden aanmeldingen op volgende oproep-specifieke inhoudelijke criteria beoordeeld:

  • “Het project is ingediend in de Specifieke Doelstelling 4a en betreft een pilot met het oog op de volgende programmaperiode.”
  • “Het project geeft een goede invulling aan het door het Comité van Toezicht geformuleerde punt van bijzondere aandacht op het vlak van haalbaarheid.”

 Het programma wijst erop dat de aanmeldingen ook op de andere selectiecriteria worden beoordeeld. Aanmeldingen zijn dus maar kansrijk indien zij sterk inpasbaar zijn in het Samenwerkingsprogramma.

Met oproep 5 wenste het programma haar laatste beschikbare middelen in te zetten. Er zijn echter sinds de definitieve vaststelling van het budget van die oproep terug middelen ter beschikking gekomen vanuit eerder goedgekeurde projecten. Naar verwachting zal dit tijdens de looptijd van deze zesde oproep ook nog verder het geval zijn. Daardoor zal er pas tijdens de looptijd van deze oproep  meer duidelijkheid ontstaan over het budget. De budgettaire omvang van deze zesde projectoproep zal hoe dan ook beperkt zijn. Op het moment van de lancering van deze oproep schat het programma in dat het budget ergens tussen € 1 en € 2 miljoen zal liggen.

Wie?

Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
 
Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners.

Aanvragen?
De indienprocedure verloopt in 2 fasen.
In een eerste fase meldt u een beperkte projectschets aan (deadline 30 juni 2020). In de aanmelding geeft u, aan de hand van vragen in het e-loket, kort weer welke doelstelling uw project behelst, wie de voorziene partners zijn en – in grote lijnen – hoe uw project zal worden uitgevoerd. U geeft tevens indicatief de totale kosten van het project en de gevraagde EFRO-bijdrage aan. Op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland vindt u als houvast een verduidelijking van het gewenste detailniveau van de in de aanmelding op te nemen informatie. Op basis van deze beperkte aanmelding via het e-loket, zal een eerste preselectie gehouden worden. Het Comité van Toezicht Interreg V beslist op 23 september 2020 welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma.

Deze projecten kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 15 januari 2021. Het Comité van Toezicht beslist dan ten laatste in maart 2021 over de ingediende projectaanvragen. Een indiening vooraf aan de deadline kan leiden tot een vroegere besluitvorming. De beslissingen van het Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en –aanvragen zullen steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners. De geselecteerde projecten worden daarna gevraagd om een uitgebreid aanvraagdossier in te dienen waarna de eindselectie doorgaat en de goedkeuring kan volgen.

Graag willen we onderzoekers eraan herinneren dat EFRO slechts 50% van het projectbudget financiert. Bij opstelling van het projectbudget moet dus reeds nagedacht worden over de cofinanciering. Vlaamse en provinciale cofinanciering mogen hierbij niet als een evidentie beschouwd worden. Om optimale ondersteuning mogelijk te maken, vragen wij u de dienst Onderzoekscoördinatie (annelies.stockmans@uhasselt.be) zo snel mogelijk op de hoogte te brengen indien u overweegt deel te nemen aan deze oproep.

Meer info?
Meer informatie omtrent de lancering van de oproep vindt u hier.
Alle nuttige documenten in verband met Interreg Vlaanderen-Nederland (selectiecriteria incl. duiding, het integrale regelgevend kader ('Programmareglement'), informatiefiches,...) vindt u hier.
 

Deadline: 30.06.2020
Interne contactpersoon | E-mail: annelies.stockmans@uhasselt.be | Tel.: +3211268070
Bron: uhasselt.be