Stageplek bij de Alg. Afvaardiging van de Vlaamse Regering in NL (m/v)

  • 17 juli 2017

SITUERING
De Vlaamse overheid telt 11 beleidsdomeinen. Internationaal Vlaanderen is er één van. Het Departement Buitenlandse Zaken geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en behartigt de internationale belangen van Vlaanderen. Organisatorisch bestaat het Departement uit 4 sub-entiteiten:
- De diensten van de Secretaris-Generaal
- De afdeling Diplomatiek Netwerk
- De afdeling Mondiale Uitdagingen
- De afdeling Coördinatie

De Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering behoren tot de Afdeling Diplomatiek Netwerk en zijn ingedeeld in multilaterale posten en bilaterale posten. De multilaterale posten zijn de Algemene Afvaardiging bij de Europese Unie (EU) in Brussel, de Algemene Afvaardiging bij de organisaties van de Verenigde Naties in Genève, alsook de Algemene Afvaardiging bij de OESO, UNESCO en de Raad van Europa (standplaats Parijs). Onder de bilaterale posten zitten de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering in Parijs, Den Haag, Berlijn, Madrid, Londen, Wenen, Warschau, Pretoria en New York.
De Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag behartigt – toerisme en investeringen en handelsactiviteiten van bedrijven uitgezonderd – alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Nederland.
De opdracht van de Algemeen Afgevaardigde bestaat erin opportuniteiten te detecteren voor samenwerking met Vlaanderen, te rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen in het ambtsgebied, overleg te plegen en te onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Daarnaast neemt de Algemeen Afgevaardigde deel aan en ontwikkelt hij representatieve activiteiten. Zo dient hij – onder meer door gerichte communicatie - Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied.
De Algemeen Afgevaardigde en zijn adjunct behoren tot het diplomatieke personeel van de Belgische Ambassade. Bij de Vlaamse Vertegenwoordiging kan je terecht voor inlichtingen over Vlaanderen en over de bilaterale betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland.

AANBOD
De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Den Haag, biedt een voltijdse stageplek van minimum 3 maanden aan, in overleg vast te leggen in de periode tussen januari - maart 2021 / april - juni 2021, voor masterstudenten. De stage is onbezoldigd. Het woon-werkverkeer binnen Nederland met het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Onkosten voor dienstreizen binnen Nederland worden terugbetaald.

Voor studenten in het kader van een stage erkend door een onderwijsinstelling:
- Een vrije stage via een stageovereenkomst van de onderwijsinstelling.
- Een stage waarvan de aard en termijn voorzien zijn in het opleidingsprogramma van de onderwijsinstelling.
De onderwijsinstelling neemt in dit geval de verzekeringen van de studenten op zich. Bij de aanvang van de stage ondertekent u een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke informatie.

DOEL VAN DE STAGE
De stage heeft tot doel het onder begeleiding opdoen van relevante ervaring bij de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering. Uit het karakter van de stage vloeit voort dat tussen de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering en stagiair slechts deze stage-overeenkomst bestaat en uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

AARD TAKEN EN ACTIVITEITEN
Concreet zal je praktische ervaring kunnen opdoen op een Vlaamse diplomatieke post die passen in het opleidende en voorbereidende karakter van de stage.
• Volgen van de algemene diplomatieke werkzaamheden
• Inzicht in de bilaterale werking tussen Vlaanderen en Nederland verwerven door het bijwonen van vergaderingen (en het opstellen van ontwerp-verslagen hiervan) – o.a. bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; Vlaams-Nederlandse bilaterale Maascommissie; Nederlandse Taalunie; de wekelijkse intern-Belgische-coördinatievergaderingen op de Belgische federale ambassade …
Inzicht verwerven in het rapporteren aan de Vlaamse ministeries en kabinetten door:
o Het opmaken van persoverzichten
o Opstellen van ontwerp-verslagen
o Opstellen ambtsberichten
• Verwerven van praktische kennis in verband met het gebruik van sociale media (twitter, website);
• Opvolgen van concrete dossiers/projecten:
o Inhoudelijk voorbereiden van het tussentijdse monitoringmoment door de VL en NL secretarissen-generaals van de afspraken gemaakt op de VL-NL Regeringstop 2020;
• Ondersteuning bij de voorbereiding en het verloop van evenementen
• Hands-on ondersteuning bij de administratieve werkzaamheden in het kantoor.

PROFIEL
Je zit in de laatste rechte lijn om een masterdiploma te behalen.
Masterproef over diplomatie of internationale betrekkingen is een bijkomende troef.
Zeer goede kennis van het Nederlands; Goede kennis van het Frans en het Engels.

KANDIDATUREN
* Deadline voor kandidatuurstelling: 1 oktober 2020 / 31 december 2020
Interesse? Verstuur je motivatiebrief met uitgebreid CV via e-mail naar denhaag@flanders.eu. Gelieve in je motivatiebrief duidelijk aan te geven voor welke periode je beschikbaar bent.
* Screening
De kandidaturen zullen gescreend worden. De screening gebeurt op basis van de overeenkomst met het gezochte profiel en de beschikbaarheid van de kandidaat.
Kandidaten die in aanmerking komen voor de stageplek zullen uitgenodigd worden voor een intake.

MEER INHOUDELIJKE INFORMATIE?
Voor meer informatie over de inhoud van de stageplek, kan je contact opnemen met:
Eliah Peeters
Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering
Tel: +31 70 416 81 23
Eliah.peeters@flanders.eu